ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รายนามอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3050

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3048

รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3253

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชาครี มาลีวรรณ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3062

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3059

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3054

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3173

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3239

รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3213

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3148

รองศาสตราจารย์ ณรงค์ บวบทอง

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3067

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3057

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3224

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3249

อาจารย์ ดร. ชุมพล บุญมี

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3034

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3229

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3058

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3202

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติการ นิ่มสุข

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3056

อาจารย์ ดร. จักราวุธ เดชวิเศษ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9

อาจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9

อาจารย์ นาวิน สมญาติ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3064

อาจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3270

อาจารย์ วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3082

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3063

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3187

อาจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3067

อาจารย์ศิริศิลป์ กองศิลป์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
038-259031

อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
038-259050 ต่อ 3002

อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3061

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ วัฒนกุล

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3055

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3045

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3051

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3065