ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

รายนามอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อารีย์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3065

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช

รองหัวหน้าภาคฝ่ายบริหาร
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3224

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศาล แก้วประภา

รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9

อาจารย์ นาวิน สมญาติ

รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการ
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3064

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติการ นิ่มสุข

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3056

อาจารย์ ดร.ปรีติ โอวาทชัยพงศ์

ผู้อำนวยกาโครงการบัณฑิตศึกษา
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3067

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา มิตรเอม

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3057

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3173

รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3239

รองศาสตราจารย์ ดร.จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3213

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ นาคอริยกุล

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3148

รองศาสตราจารย์ ดร.จรี ไชยชาญ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3253

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เตชะธีราวัฒน์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3249

อาจารย์ ดร. ชุมพล บุญมี

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3034

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ นาคมหาชลาสินธุ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3048

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดามพ์เมษ บุณยะเวศ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3058

อาจารย์ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
038-259031

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3202

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาทิพย์ นามเปรมปรีดิ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3063

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักราวุธ เดชวิเศษ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9

อาจารย์ วชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3082

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3187

อาจารย์สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
038-259050 ต่อ 3002

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธ์ ลีลาเธียร

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3283

อาจารย์ ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3055

อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ มหาโชคเลิศวัฒนา

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3229

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3270

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3059

อาจารย์ เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
038-259050 Ext. 3002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3054

รองศาสตราจารย์ ดร. นพพร ลีปรีชานนท์

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3050

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ วัฒนกุล

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3055

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ไพจิตโรจนา

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3045

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3051

อาจารย์ ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
0-2564-3001-9 ต่อ 3061

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้