ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่  1/2562


ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 นั้น

บัดนี้ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕6๒ ดังรายนามดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ            ชื่อ – นามสกุล

001.                             Miss Karishma                 Agarwal           
002.                             Mr.Vishal                        Jangid
003.                             นางสาวภาวิชญา                ศุภสิทธิ์เสรีวงศ์
004.                             นายสรวิชญ์                      จันทชาติ
005.                             นายวัชระ                        ศิริอาภรณ์ธรรม
006.                             นางสาวอัจฉริยา                มะธิมะตา
007.                             นายกิตติพงศ์                    โฆษิตวรกิจกุล
008.                             นายกัปปน์                       สร้อยคำพา
009.                             นางสาววิลาสินี                  แผ้วบุญตรา
010.                             นางสาวเพ็ญนิชชา              อำไพพรรณ

อนึ่ง ทางโครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
มารายงานตัวที่สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต               
ในวันศุกร์ที่  2 สิงหาคม 2562 เวลา ๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

เอกสารแนบ:
Add 2562

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้