ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2562


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2562

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2562
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.graduate.engr.tu.ac.th/

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2 หากจบปริญญาตรีในสาขาที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ (1) ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับ 4.00 หรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
มีผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ และ/หรือ ในการประชุมทางวิชาการที่มี รายงานการประชุม (Proceedings) จำนวน 2 เรื่องขึ้นไป ทั้งนี้ วารสารวิชาการและที่ประชุมวิชาการข้างต้นต้องเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก2 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 จากระดับ 4.00 ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50  คณะกรรมการประจำหลักสูตรอาจพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นพิเศษโดยพิจารณาจากผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมต่อการศึกษาให้มีสิทธิ์สมัครได้

วิธีการคัดเลือก
ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์ ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด
ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษแนบด้วย เช่น TU – GET หรือ TOEFL หรือ IELTS  ทั้งนี้ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน  2  ปีนับถึงวันสมัคร

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ได้ที่ www.graduate.engr.tu.ac.th เมนู “ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ”
และ เมนู “การสมัครออนไลน์” บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
ค่าสมัครสอบ 350 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ดังนี้

          ธนาคารกรุงเทพ  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
          ชื่อบัญชี    : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
          เลขที่บัญชี : 0910141407

หลักฐานในการสมัครสอบ
สำเนา TRANSCRIPT  จำนวน 1 ชุด  (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
สำเนาปริญญาบัตร  จำนวน 1 ฉบับ / หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง)
สำเนาใบปริญญาบัตร  หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวน  1  ชุด
รูปถ่ายสี หรือขาวดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ชุด
สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1  ชุด
หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือจากผู้บังคับบัญชา  จำนวน  2  ชุด
หลักฐานความสามารถอื่น ๆ ที่ผู้สมัครสามารถนำมาประกอบการพิจารณาการสัมภาษณ์ เช่นความสามารถพิเศษต่างๆ ผลงานตีพิมพ์ และ อื่น ๆ
ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  TU-GET  TOEFL  หรือ  IELTS  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจาก  วันที่สอบผ่าน
สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ (Pay In) จำนวน  1  ชุด    
เอกสารสำเนาทุกฉบับให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” และลงนามกำกับทุกฉบับ

จำนวนรับเข้าศึกษา
จำนวน  10  คน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                                      
วันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2562
สถานที่  ที่บอร์ดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หรือ Website : http://www.engr.tu.ac.th

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 (สถานที่ สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ชั้น 4  อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ )

         แผน ก. แบบ ก.1          สอบข้อเขียน         เวลา 09.00 – 12.00 น.

                                         สอบสัมภาษณ์       เวลา 13.30 – 16.00 น.

         แผน ก. แบบ ก.2          สอบสัมภาษณ์       เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศผลสอบคัดเลือก                                         

วันศุกร์ที่  12  กรกฎาคม  2562
สถานที่  ที่บอร์ดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หรือ Website : http://www.engr.tu.ac.th

เปิดภาคการศึกษา                                     

 เริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่  13  สิงหาคม  2562  (ภาคการศึกษาที่  1/2562)

การยื่นหลักฐานในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้ายแล้ว  ให้ผู้สอบคัดเลือกนำหลักฐานแสดงการสำเร็จการศึกษาต่อไปนี้มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  มิฉะนั้นเป็นอันหมดสิทธิ์เข้าศึกษา

สำเนาปริญญาบัตร  หรือสำเนาหนังสือสำคัญ  จำนวน 3 ฉบับ พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  3 ฉบับ  พร้อมนำฉบับจริงมาแสดง
สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ
รูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  3 รูป 
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  -  สกุล  ยศ  (ถ้ามี)  1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ  1  ฉบับ

 

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้