ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2559


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2559 ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ชั้น 4  อาคารปฏิบัติการและวิจัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่  31  พฤษภาคม  2559 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา  8.30 – 16.30 น. สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตามเอกสารแนบค่ะ

 

เอกสารแนบ:
Ece-20140117-1
Ece-20140117-2
Ece-20140117-3