ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562

จัดทำขึ้นเพื่อรับทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนการจัดทาโครงการ เพื่อเสริมสร้าง การให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้