ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ


โครงการอบรมเทคนิคการสื่อสารและนำเสนอ จัดขึ้นใน วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพทางด้านการสื่อสารและการนำเสนอเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน รายวิชาต่างๆ ที่ต้องมีการนำเนอและใช้ในการประกอบอาชีพ ภายหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

 

เอกสารแนบ:
61264