ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ประจำปีการศึกษา2562


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นตัวกลางสำคัณที่จะช่วยเหลือดูแลให้นักศึกษาเข้าใจถึงระบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกสามารถจัดแผนการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน รวมถึงให้คำแนะนำอื่นๆ ที่นอกเหนือจากด้านวิชาการ โดยเฉพาะปัญหาที่จะมีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จการศึกษาออกไปรับใช้สังคมต่อไป