ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

โครงการ “เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา”


ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโครงการ "เทคนิคการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา"
วันที่ 27 สิงหาคม 2562

จัดทำขึ้นเพื่อรับทราบความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนการจัดทาโครงการ เพื่อเสริมสร้าง การให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และคอมพิวเตอร์ ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้