ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท AsiaSoft


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ทางบริษัท  ASIASOFT (มหาชน) จำกัด โดยคุณ วินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท
ตลอดจนได้ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจเกม การคัดสรรเกม และระบบ IT infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม
อันเป็นประโยชน์ ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในอนาคต