ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท AsiaSoft


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ทางบริษัท  ASIASOFT (มหาชน) จำกัด โดยคุณ วินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ให้เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท
ตลอดจนได้ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจเกม การคัดสรรเกม และระบบ IT infrastructure ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม
อันเป็นประโยชน์ ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในอนาคต

 

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้