ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท TREND VG3 (ไทยรัฐออนไลน์)


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ทางบริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด โดย ดร.ธนา ทุมมานนท์ ที่ปรึกษา บริษัท ได้ให้เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท
ตลอดจนได้ให้ความรู้ในเรื่องธุรกิจการพัฒนาสื่อ และข่าวสารในรูปแบบ Online ตลอดจนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข่าว การทำงานของระบบโทรทัศน์
และเยี่ยมชมห้อง DataCenter อันเป็นประโยชน์ ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในอนาคต
 

 

เอกสารแนบ:
Ece-20140123-24

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้