ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์พานักศึกษาดูงานบริษัท CISCO SYSTEM (ประเทศไทย) จำกัด


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ทางบริษัท CISCO SYSTEM (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ตำแหน่ง Managing Director ได้ให้เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การทำงานของทางบริษัท
ตลอดจนได้ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีของระบบเครือข่าย แนวโน้มการเติบโตของภาคอินเตอร์เน็ต และระบบการสื่อสารแบบ Video Conference เสมือนจริง
อันเป็นประโยชน์ ให้กับนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในอนาคต
 

 

เอกสารแนบ:
Ece-20140123-56

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้