ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.

บุญเรือน กล่ำสุข

เลขานุการภาควิชาฯ
ห้อง 406 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3037

ณปภัช รัตนวิเชียร

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาฯ
ห้อง 406 อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3071

ฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ห้อง 506 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3069

ว่าที่ร้อยตรีไฉน กุณแจทอง

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ห้อง 509 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3165

มงคล โรจนเสน

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ห้อง 508 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3068

ชัชพล ก้านเพชร

ช่างเทคนิคชำนาญงาน
ห้อง 507 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3074

ธรรมชาติ ธรรมบุตร

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 601 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3066

นายสุริยะ เฉลิมบุญ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ห้อง 507 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
02-5643001 ถึง 9 ต่อ 3074

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้